Jaarverslag 2019 met financiële gegevens

Written by Bestuur on . Posted in Uncategorised

 

STICHTING NATUURSPEELTUIN LEIDERDORP

J A A R V E R S L A G  2 0 1 9

ALGEMEEN

OPGERICHT 17 APRIL 2009

 

DOEL: ARTIKEL 2 STATUTEN

1.           De Stichting heeft ten doel:

Jonge zich ontwikkelende kinderen, op een pedagogisch verantwoorde en zo vanzelfsprekende manier met de natuur in aanraking te laten komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.           De Stichting dient het algemeen belang.

3.           De Stichting heeft geen winstoogmerk.

4.           De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-             het behouden en bevorderen van groenvoorzieningen met speelruimte,

-             het ontwikkelen en in stand houden van natuurspeeltuinen,

-             het organiseren van natuurgerichte activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.

DE ORGANISATIE

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen:

Voorzitter:                         Riny Vons

Secretaris:                         Linda de Vries

Penningmeester:              Dennis van den Bos

Leden:                                Albert Stegeman

                                            Indira van der Zeeuw

Het bestuur heeft vergaderd op:

13 februari en 28augustus.

Op de vergaderingen worden de werkdagen voorbereid en het beheer en de financiën besproken.

ALGEMEEN

Het jaar begon al goed met een donatie van € 3000,- van het Rabobank Wensenfonds. We hebben dit geld besteed voor nieuwe banken. Deze zijn op 8 mei door de firma Velopa geplaatst.

Op de NL DOET dag op 16 maart is de met enkele vrijwilligers de speeltuin weer klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Op 24 april is in het kader van de actie van de gemeente om alle speelplaatsen rookvrij te maken door wethouder Beekhuizen het bordje “Rookvrij” onthuld aan het hek. De Buitenspeeldag in juni kon niet doorgaan omdat het heel erg regende.

In het voorjaar hebben we contact opgenomen met de firma “Speelmaatje” om een plan te maken voor de uitbreiding van de speeltoestellen in de tuin. Wanneer er in de zomer meerdere groepen komen spelen is het soms erg druk op bepaalde plekken. Op het eilandje wordt nauwelijks gespeeld en om de kinderen hier naar toe te lokken leek het ons goed daar wat speeltoestellen te plaatsen. Samen met de Stichting Nadja is er een plan gemaakt, er is ook rekening gehouden met kinderen met een beperking. Daarna zijn  het Fonds 1818, Druckerfonds en de NSGK  benaderd voor een bijdrage. Het lukte al snel om een bedrag van € 16.500.- bij elkaar te krijgen en kreeg de firma Speelmaatje de opdracht de toestellen te plaatsen. Dit gebeurde op 5 december en op 18 december hebben we ze in aanwezigheid van drie BSO groepen feestelijk in gebruik genomen.

 In de zomer hebben we veel last gehad van de eikenprocessierups. Nadat er enkele mensen geklaagd hadden over uitslag en jeuk is de tuin twee weken dicht geweest. We hebben het gemeld bij de gemeente maar de rupsen zijn niet verwijderd. De tuin is weer opengegaan met een mededeling dat het betreden op eigen risico was. Door deze rupsenplaag zijn er veel minder bezoeken geweest van school- en BSO groepen. Ook ouders met kinderen hebben de speeltuin minder bezocht deze zomer. Na de zomer hebben we een oproep gedaan in de pers om een mezennestkastje te doneren. Meesjes eten de processierups en zo kunnen we proberen de rupsenplaag  voor de volgende zomer iets te bestrijden. Er kwamen veel donaties binnen en op de natuurwerkdag  op zaterdag 2 november hebben we 20 nestkastjes opgehangen. Er waren die dag 20 vrijwilligers die weer heel veel werk verricht hebben.

ONDERHOUD

Dit jaar zijn er twee vrijwilligers voor het onderhoud bijgekomen. Er wordt nu wekelijks op dinsdagochtend door 8 mensen in de tuin gewerkt. Hierdoor ziet het terrein er verzorgt uit en worden er door bezoekers vaak complimenten gegeven. Door de bezoekers wordt het terrein meestal schoon achter gelaten. Een enkele keer treffen we rondslingerend afval aan. Van de gemeente hebben we een kliko gekregen zodat we het afval kunnen laten ophalen.

 Het grote onderhoud gebeurt meestal op werkzaterdagen, zoals Natuurwerkdag en NL DOET.

Vanaf de NL Doetdag tot de Natuurwerkdag heeft er weer een toilet op het terrein gestaan waar we ieder jaar weer een sponsor voor zoeken. Dit jaar gesponsort door iemand die anoniem wil blijven.

OPENINGSTIJDEN

Vanaf eind maart tot en met de herfstvakantie is De Dwarstuin dagelijks open geweest van 10.00 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden alleen op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De tuin wordt geopend en gesloten door bestuursleden en in de vakanties door de kinderopvang Smallsteps gevestigd in de Bloemerd.

FINANCIEN

Dit jaar hebben we € 3000,- gekregen van de RABO bank. Verder waren er inkomsten van donateurs. Zonder deze bijdragen zouden we het onderhoud, dat het meest door vrijwilligers wordt gedaan, niet kunnen uitvoeren. Voor de NL DOET dag is er een bijdrage van € 350,- van het Oranje Fonds gekregen. De kinderopvangorganisaties Small Steps en Floreokids steunen ons ook met een jaarlijkse donatie. Van de gemeente ontvangen we jaarlijks € 500.- voor het onderhoud.

Voor het project “Uitbreiding speelmogelijkheden” hebben we van het Fonds 1818 € 6000.-, van het Druckerfonds € 5000.- en van de NSGK € 5500.- gekregen.

CONTACTEN

De Stichting is aangesloten bij de NUSO en heeft contact met de Stichting Oase/ Springzaad en Groen Dichterbij. Het contact met de Stichting Nadja, die zich richt op vrijetijdsbesteding voor kinderen met fysieke beperkingen, is structureel. Met de gemeente Leiderdorp hebben wij goed contact en werken samen bij het onderhoud. Voor gebruik van gereedschap werken we samen met de Stichting Schooltuin Leiderdorp.

PUBLICITEIT

De website wordt steeds actueel gehouden en van alle activiteiten wordt verslag gedaan en worden er foto’s geplaatst. Persberichten worden regelmatig geplaatst in de lokale en regionale pers. Voornamelijk het Leiderdorps Weekblad is erg betrokken bij de natuurspeeltuin.

ADRESGEGEVENS

Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp

Postadres: Kerveltuin 11, 2353 PM, Leiderdorp

Locatie van  De Dwarstuin: Sport en recreatiepark de Bloemerd 2353 BZ Leiderdorp.

Website: www.natuurspeeltuin.nl  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

K.v.K nummer 27343107. Bankrekening RABO: NL68RABO0135831326

 

 

Natuurspeeltuin "De Dwarstuin"

             
                   
                   

Staat van baten en lasten over 2019

           
                   
     

2019

     

2018

   
                   

giften en baten

   

20190,80

     

 4.378,38

 
                   
                   

kosten

                 

bankkosten

 

119,37

     

120,34

   

Websitekosten

 

287,98

     

148,83

   

Kosten KvK

               

Porti

           

0,00

   

Kontributie

 

105,00

     

107,00

   

Toiletten

   

698,99

     

653,40

   

Inrichtingskosten

 

20178,31

     

0,00

   

Verzekeringen

 

117,00

     

115,00

   

Onderhoud/keuring

 

807,11

     

1227,24

   

Ov. Algemene Kosten

       

201,21

   
     

 

22.313,76

     

2573,02

 
                   
                   

Resultaat

     

-2.122,96

     

 1.805,36

 
                   

 

Bij de inrichtingskosten zitten de bijdragen van  Fonds 1818, Druckerfonds en de NSGK, die verkregen zijn voor het nieuwe project “uitbreiding spelmogelijkheden”. Begin januari 2020 is het project betaald. Van fonds 1818 ontvangen we nog een bedrag van € 1800,- in 2020.